Odredbe i uvjeti

Odredbe i uvjeti

za prodaju robe putem internetske trgovine www.daramio.hr
Vrijede od: 01.01.2023

Poduzetnika/poslovnog društva: GoldSolutions s.r.o.
Sa sjedištem na adresi Pionýrů 839, Frýdek-Místek,Češka Republika
OIB: 29460522
Sudski registar: Broj predmeta: C 55296/KSOS Zemaljski sud u Ostravi
Adresa e-mail pošte: info@daramio.com

(U daljnjem tekstu „Prodavatelj“)

1.    1. UVODNE ODREDBE

1.1.    Ovi uvjeti (u daljnjem tekstu "uvjeti") prodavatelja uređuju međusobna prava i obveze u skladu s odredbama § 1751 stavak 1 Zakona br. 89/2012 Zbirke zakona, Građanskog zakonika, s izmjenama i dopunama ( u daljnjem tekstu „Građanski zakonik“) ugovornih strana nastalih u vezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu „ugovor o kupoprodaji“) sklopljenog između prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu kupac) putem internetske trgovine prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja prodavatelj na web stranici koja se nalazi na internetskoj adresi www.daramio.hr;(u daljnjem tekstu "web stranica"), putem sučelja web stranice (u daljnjem tekstu "web sučelje trgovine").

1.2.    Uvjeti se ne odnose na slučajeve kada je osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja prilikom narudžbe robe djeluje u sklopu svoje poslovne djelatnosti ili u okviru svoje samostalne profesije.

1.3.    Odredbe koje odstupaju od odredbi i uvjeta mogu se dogovoriti u kupoprodajnom ugovoru. Odstupanja u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost pred odredbama uvjeta.

1.4.    Uvjeti su sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i uvjeti sastavljeni su na hrvatskom jeziku. Kupoprodajni ugovor može se sklopiti na hrvatskom jeziku.

1.5.    Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst uvjeta. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije uvjeta i odredbi.

2.    KORISNIČKI RAČUN

2.1.    Temeljem registracije kupca na web stranici, kupac može pristupiti njenom korisničkom sučelju. Kupac robu može naručiti putem svog korisničkog sučelja (u daljnjem tekstu „korisnički račun“). Ako web sučelje trgovine to dopušta, kupac može naručiti robu i bez registracije izravno s web sučelja trgovine.

2.2.    Prilikom registracije na web stranici i prilikom naručivanja robe, kupac je dužan sve podatke unijeti točno i istinito. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene na korisničkom računu u slučaju bilo kakve promjene. Podatke koje je kupac naveo u korisničkom računu i prilikom narudžbe robe prodavatelj smatra točnima.

2.3.    Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup svom korisničkom računu.

2.4.    Kupac nije ovlašten dopustiti korištenje korisničkog računa trećim osobama.

2.5.    Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako kupac ne koristi svoj korisnički račun dulje od 90 dana ili ako kupac krši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući uvjete).

2.6.    Kupac je svjestan da korisnički račun možda neće biti dostupan kontinuirano, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme prodavatelja, ili potrebno održavanje hardverske i programske opreme trećih osoba.

3.    SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

3.1.    Svi prikazi robe postavljeni na web sučelju trgovine informativnog su karaktera i prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi s tom robom. Odredbe odjeljka 1732, stavak 2 Građanskog zakonika neće se primjenjivati.

3.2.    Web sučelje trgovine sadrži informacije o robi, uključujući cijene pojedine robe i troškove povrata robe, ako se ta roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem. Cijene robe navedene su s uključenim porezom na dodanu vrijednost i svim pripadajućim naknadama. Cijene robe ostaju važeće za vrijeme dok su prikazane u web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi kupoprodajni ugovor pod pojedinačno dogovorenim uvjetima.

3.3.    Web sučelje trgovine sadrži i podatke o troškovima pakiranja i dostave robe. Podaci o troškovima pakiranja i dostave robe navedeni u web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje unutar područja Hrvatske republike. U slučaju da prodavatelj nudi besplatnu dostavu, kupac je dužan platiti minimalnu ukupnu kupovnu cijenu isporučene robe u iznosu navedenom na web sučelju trgovine za stjecanje prava na besplatnu dostavu. U slučaju da kupac djelomično odustane od kupoprodajnog ugovora, a ukupna kupoprodajna cijena robe za koju kupac nije odustao od ugovora ne doseže minimalni iznos potreban za pravo na besplatni prijevoz robe prema prethodnoj rečenici, prestaje važiti pravo kupca na prijevoz robe bez naknade i kupac je dužan platiti prijevoz robe prodavatelju.

3.4.    Za naručivanje robe kupac ispunjava obrazac za narudžbu u web sučelju trgovine. Narudžbenica uglavnom sadrži podatke o:

3.5.    naručenoj robi (naručenu robu kupac "stavlja" u elektroničku košaricu web sučelja trgovine),

3.6.    načinu plaćanja kupoprodajne cijene robe, podatke o traženom načinu dostave naručene robe te

3.7.    informacije o troškovima povezanim s isporukom robe (u daljnjem tekstu zajedničkim nazivom "narudžba").

3.8.    Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupcu je omogućena provjera i izmjena podataka koje je kupac unio u narudžbu, također vodeći računa o mogućnosti kupca da otkrije i ispravi pogreške nastale prilikom unosa podataka u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb "Pošalji narudžbu". Podatke navedene u narudžbi prodavatelj smatra točnima. Odmah po primitku narudžbe, prodavatelj će kupcu potvrditi primitak e-mailom, na e-mail adresu kupca navedenu u korisničkom računu ili u narudžbi (u daljnjem tekstu "e-mail adresa kupca").

3.9.    Prodavatelj uvijek ima pravo, ovisno o vrsti narudžbe (količina robe, kupoprodajna cijena, procijenjeni troškovi dostave), od kupca tražiti dodatnu potvrdu narudžbe (npr. pismeno ili telefonski).

3.10.    Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca uspostavlja se dostavom potvrde o prihvaćanju narudžbe (prihvat), koju prodavatelj šalje kupcu elektroničkom poštom, na e-mail adresu kupca.

3.11.    Kupac je suglasan koristiti sredstva komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškove koje kupac ima korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u svezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih razgovora) snosi sam kupac i ti se troškovi ne razlikuju od osnovnih stopa.

4.    CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA

4.1.    Cijenu robe i sve troškove vezane uz isporuku robe prema kupoprodajnom ugovoru kupac može platiti prodavatelju na načine koje prodavatelj ponudi na web sučelju trgovine.

4.2.    Uz kupoprodajnu cijenu, kupac je dužan platiti prodavatelju i troškove pakiranja i dostave robe u ugovorenom iznosu. Osim ako nije izričito drugačije navedeno, kupoprodajna cijena uključuje i troškove vezane uz isporuku robe.

4.3.    Prodavatelj od kupca ne zahtijeva polog ili drugo slično plaćanje. Ovo ne utječe na odredbe članka 4.6. Uvjeta o obvezi plaćanja kupoprodajne cijene robe unaprijed.

4.4.    U slučaju plaćanja gotovinom ili pouzećem kupoprodajna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupoprodajna cijena dospijeva u roku od 5 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

4.5.    U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu robe uz naznaku poziva na broj uplate. U slučaju bezgotovinskog plaćanja je dužnost kupca platiti kupoprodajnu cijenu ispunjena kada je predmetni iznos odobren na račun prodavatelja.

4.6.    Prodavatelj ima pravo, osobito ako kupac ne dostavi dodatnu potvrdu narudžbe (članak 3.6.), zahtijevati isplatu cjelokupne kupoprodajne cijene prije slanja robe kupcu. Odredbe § 2119, stavak 1 Građanskog zakonika neće se primjenjivati.

4.7.    Popusti na cijenu robe koje prodavatelj daje kupcu ne mogu se međusobno kombinirati.

4.8.    Ako je to uobičajeno u poslovnim odnosima ili ako je to određeno općeobvezujućim zakonskim propisima, prodavatelj će kupcu izdati poreznu ispravu – račun za izvršena plaćanja temeljem kupoprodajnog ugovora. Porezni dokument – račun prodavatelj izdaje kupcu nakon uplate cijene robe i šalje ga u elektroničkom obliku na e-mail adresu kupca.

4.9.    Prema Zakonu o evidenciji prometa, prodavatelj je dužan kupcu izdati potvrdu o primitku. Istodobno, dužan je zaprimljeni prihod od prodaje prijaviti poreznoj upravi putem interneta, u slučaju tehničkog kvara najkasnije u roku od 48 sati.

5.    ODUSTANAK OD KUPOPRODAJNOG UGOVORA

5.1.    Ako se ne radi o slučaju navedenom u članku 5.4 uvjeta ili drugom slučaju u kojem nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu sa § 1829, stavak 1. Građanskog zakonika, u roku od četrnaest (14 ) dana od dana preuzimanja robe, a ako je predmet kupoprodajnog ugovora više vrsta robe ili isporuka više dijelova, ovaj rok teče od dana preuzimanja zadnje isporuke roba. Odustanak od kupoprodajnog ugovora mora se dostaviti prodavatelju u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Za odustajanje od kupoprodajnog ugovora kupac može koristiti uzorak obrasca koji je dostavio prodavatelj, a koji čini dodatak uvjetima. Odustanak od kupoprodajnog ugovora kupac može poslati između ostalog na adresu sjedišta prodavatelja ili na e-mail adresu prodavatelja navedenu u zaglavlju ovih uvjeta poslovanja.

5.2.   U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora prema članku 5.1. uvjeta, kupoprodajni ugovor se poništava od početka. Kupac će poslati ili predati robu natrag prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije četrnaest (14) dana nakon odustajanja od ugovora, osim ako je prodavatelj ponudio da sam preuzme robu. Rok iz prethodne rečenice se zadržava i ako kupac pošalje robu prije njegovog isteka. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, kupac snosi troškove povrata robe prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem.

5.3.    U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora prema članku 5.1 uvjeta, prodavatelj će vratiti sredstva primljena od kupca u roku od četrnaest (14) dana od odustajanja od kupoprodajnog ugovora od strane kupca, na isti način kako ih je prodavač primio od kupca. Prodavatelj također ima pravo vratiti izvršenje koje je dao kupac, kada kupac vraća robu ili na drugi način, ako se kupac s time slaže i ako on time ne snosi nikakve dodatne troškove. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego što mu kupac vrati robu ili dokaže da je robu poslao natrag prodavatelju, ovisno što se dogodi prije.

5.4.    Kupac potvrđuje da, prema odredbama § 1837 Građanskog zakonika, nije moguće odustati od, između ostalog, kupoprodajnog ugovora za isporuku robe koja je izmijenjena prema želji kupca ili za njegovu osobu, iz kupoprodajnog ugovora o isporuci robe koja je podložna brzom kvarenju, kao i robe koja se nakon isporuke nepovratno pomiješala s drugom robom, iz kupoprodajnog ugovora o isporuci robe u zatvorenoj ambalaži koju je potrošač uklonio iz pakiranja i ne može se vratiti iz higijenskih razloga, te iz kupoprodajnog ugovora o isporuci audio ili video zapisa ili računalnog programa, ako je povrijedio njihovo originalno pakiranje. Svi proizvodi iz naše ponude, osim staklenih polica, izrađuju se i modificiraju po želji kupca, stoga na njih ne vrijedi pravo povrata u roku od 14 dana i ne podliježu povratu.

5.5.    Prodavatelj ima pravo jednostrano prebiti zahtjev za naknadom štete na stvari s kupčevim zahtjevom za povratom kupovne cijene.

5.6.    U slučajevima kada kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu sa § 1829 stavak 1 Građanskog zakonika, prodavatelj također ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u bilo kojem trenutku do trenutka preuzimanja robe od strane kupca. U tom slučaju prodavatelj će kupcu vratiti kupoprodajnu cijenu bez nepotrebnog odgađanja, na bezgotovinski način na račun koji odredi kupac.

5.7.    Ako je uz robu kupcu dan i dar, darovni ugovor između prodavatelja i kupca sklopljen je uz raskidni uvjet da ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor u pogledu takvog dara prestaje važiti i kupac je dužan robu vratiti prodavatelju zajedno s poklonom.

6.    PRIJEVOZ I ISPORUKA ROBE

6.1.    U slučaju da je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove vezane uz ovaj način prijevoza.

6.2.    Ako je prema kupoprodajnom ugovoru prodavatelj dužan isporučiti robu na mjesto koje je kupac naveo u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu prilikom isporuke.

6.3.    Ako je iz razloga na strani kupca potrebno višekratno isporučiti robu ili na drugačiji način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan podmiriti troškove ponovljene isporuke robe, ili troškove povezane s drugim načinom isporuke.

6.4.    Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe te u slučaju nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju povrede pakiranja koja ukazuje na neovlašteni upad u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika. Ovo ne utječe na prava kupca iz odgovornosti za nedostatke proizvoda i druga prava kupca koja proizlaze iz općeobvezujućih zakonskih propisa.

6.5.    Dodatna prava i obveze ugovornih strana tijekom prijevoza robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih izdaje prodavatelj.

7.    PRAVA OD NEISPRAVNE IZVEDBE

7.1.    Prava i obveze ugovornih strana u pogledu prava iz neispravnog izvršenja uređena su odgovarajućim opće obvezujućim pravnim propisima (osobito odredbama § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Građanskog zakonika i Zakona br. 634/1992 Zbirke zakona, o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama).

7.2.    Prodavatelj je odgovoran kupcu da roba po primitku bude bez nedostataka. Konkretno, prodavatelj je odgovoran kupcu da je u trenutku kada je kupac preuzeo robu:

7.2.1.    roba ima svojstva o kojima su se stranke dogovorile, a u nedostatku dogovora ima svojstva koja je prodavatelj ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na prirodu robe i na temelju oglašavanja koje su oni izvršili,
7.2.2.    roba je prikladna za namjenu koju prodavatelj navodi za njezinu uporabu ili za koju se roba ove vrste obično koristi,
7.2.3.    kvaliteta ili dizajn robe odgovara ugovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn utvrđen prema ugovorenom uzorku ili modelu,
7.2.4    roba je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini i
7.2.5.    roba odgovara zahtjevima zakonskih propisa.

7.3.    Ako se nedostatak pokaže u roku od šest mjeseci od primitka, smatra se da je roba već imala nedostatak pri primitku.

7.4.    Prodavatelj ima obveze iz neispravne izvedbe najmanje u mjeri u kojoj traju obveze proizvođača iz neispravne izvedbe. Kupac inače ima pravo ostvariti pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka. Ako je rok u kojem se roba može koristiti naveden na prodanoj robi, na njezinoj ambalaži, u uputama priloženim uz robu ili u oglasu sukladno drugim zakonskim propisima, primjenjuju se odredbe o jamstvu kvalitete. Jamstvom kvalitete prodavatelj se obvezuje da će roba biti prikladna za korištenje u uobičajenu namjenu ili da će zadržati svoja uobičajena svojstva određeno vrijeme. Ako kupac opravdano optužuje prodavatelja za nedostatak na robi, rok za ostvarivanje prava iz neispravne robe ili jamstveni rok ne teče za vrijeme u kojem kupac ne može koristiti robu s nedostatkom.

7.5.    Odredbe navedene u članku 7.4. uvjeta ne odnose se na robu prodanu po nižoj cijeni zbog nedostatka za koji je ugovorena niža cijena, na istrošenost robe uzrokovanu njenom uobičajenom uporabom, u slučaju rabljene robe na nedostatak koji odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti robe u trenutku primitka od strane kupca, ili ako to proizlazi iz prirode robe. Pravo zbog neispravne izvedbe ne pripada kupcu, ako je kupac prije preuzimanja robe znao da roba ima nedostatak ili ako je kupac sam prouzročio nedostatak.

7.6.    Pravo od odgovornosti za nedostatke proizvoda odnosi se na prodavatelja. Međutim, ako je u potvrdi izdanoj od strane prodavatelja u vezi s opsegom prava od odgovornosti za nedostatke (u smislu odredaba § 2166 Građanskog zakonika) navedena druga osoba određena za popravak koja se nalazi na lokaciji prodavatelja ili na mjestu bliže kupcu, kupac ostvaruje pravo na popravak kod onoga tko je određen izvršiti popravak. Izuzev slučajeva kada je određena druga osoba za obavljanje popravka prema prethodnoj rečenici, prodavatelj je dužan uvažiti reklamaciju u svim poslovnicama u kojima je prihvaćanje reklamacije moguće s obzirom na asortiman prodavanih proizvoda ili usluga, ili čak u registriranom sjedištu ili mjestu poslovanja prodavatelja. Prodavatelj je dužan kupcu izdati pismenu potvrdu o tome kada je kupac ostvario pravo, kakav je sadržaj reklamacije i koji način rješavanja reklamacije kupac traži, kao i potvrdu o datumu i načinu rješavanja reklamacije, uključujući potvrdu o popravku i njegovom trajanju, ili pismeno obrazloženje za odbijanje prigovora. Ova obveza vrijedi i za druge osobe koje prodavatelj imenuje za obavljanje popravaka.

7.7.    Kupac posebno može ostvariti prava iz odgovornosti za nedostatke proizvoda osobno na adresi poslovnice navedene u zaglavlju ovih uvjeta ili putem elektroničke pošte na adresu navedenu u zaglavlju ovih uvjeta.

7.8.    Kupac je dužan obavijestiti prodavatelja o pravu koje je izabrao nakon obavijesti o nedostatku, odnosno bez nepotrebnog odgađanja nakon obavijesti o nedostatku. Kupac ne može promijeniti svoj izbor bez suglasnosti prodavatelja, to ne vrijedi ako je kupac zahtijevao popravak kvara koji se pokaže nepopravljivim.

7.9.    Ako roba nema karakteristike navedene u članku 7.2 uvjeta, kupac također može zahtijevati isporuku nove robe bez nedostataka, ako to nije neopravdano zbog prirode nedostatka, ali ako se nedostatak odnosi samo na dio robe, kupac može zahtijevati samo zamjenu dijela ako to nije moguće, može odustati od ugovora. Međutim, ako je to nesrazmjerno zbog prirode nedostatka, osobito ako se nedostatak može ukloniti bez nepotrebnog odgađanja, kupac ima pravo da se nedostatak ukloni bez naknade. Kupac ima pravo da mu se isporuči nova roba ili zamijeni dio i u slučaju otklonjivog nedostatka, ako se roba ne može ispravno koristiti zbog ponavljanih pojava nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. U tom slučaju kupac ima pravo odustati od ugovora. Ako kupac ne odustane od ugovora ili ako ne iskoristi pravo na isporuku nove robe bez nedostataka, zamjenu dijela robe ili popravak robe, može zahtijevati razuman popust. Kupac ima pravo na razuman popust i ako mu prodavatelj ne može isporučiti novu robu bez nedostataka, zamijeniti njezin dio ili popraviti robu, kao i u slučaju da prodavatelj ne popravi nastalu situaciju u razumnom roku ili da pravni lijek bi prouzročio značajne poteškoće za kupca.

7.10.    Svatko tko ima pravo prema § 1923 Građanskog zakonika također ima pravo na naknadu troškova koji su nastali u svrsi sa ostvarivanjem tog prava. Međutim, ako pravo na naknadu ne ostvari u roku od mjesec dana od isteka roka u kojem se nedostatak mora ukazati, sud mu neće priznati pravo ako prodavatelj prigovori da pravo na naknadu nije pravodobno ostvareno.

7.11.    Dodatna prava i obveze stranaka u vezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke mogu se urediti Pravilima reklamacije prodavatelja.

8.    OSTALA PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

8.1.    Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem cjelokupne kupoprodajne cijene robe.

8.2.    U odnosu na kupca, prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu odredaba § 1826 stavak 1 točka (e) Građanskog zakonika.

8.3.    Prodavatelj rješava prigovore potrošača putem elektroničke adrese navedene u zaglavlju ovih uvjeta. Prodavatelj će informacije o postupanju s prigovorom kupca poslati na e-mail adresu kupca. Ostala pravila postupanja s reklamacijama prodavatelj ne postavlja.

8.4.    Za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova proizašlih iz kupoprodajnog ugovora nadležna je Češka trgovinska inspekcija, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID broj IČ: 000 20 869, internetska adresa: https://adr.coi.cz/cs. Za rješavanje sporova između prodavatelja i kupca iz kupoprodajnog ugovora može se koristiti platforma za online rješavanje sporova na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5.    Europski potrošački centar Češka, sa sjedištem na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetska adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 524/2013 od 21. svibnja 2013. o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o internetskom rješavanju potrošačkih sporova).

8.6.    Kupac može podnijeti prigovor nadzornom ili državnom nadzornom tijelu. Prodavatelj je ovlašten za prodaju robe temeljem Ovlaštenja za obavljanje trgovačke djelatnosti. Inspekciju poduzetnika obavlja nadležna trgovačka služba iz svoje nadležnosti. Ured za zaštitu osobnih podataka nadzire područje zaštite osobnih podataka. Češka trgovinska inspekcija, u određenoj mjeri, nadzire, između ostalog, usklađenost i poštivanje Zakona br. 634/1992 Zbirke zakona o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama.

8.7.    Kupac ovime preuzima rizik promjene okolnosti u smislu § 1765, stavak 2 Građanskog zakonika.

9.    ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.1.    Svoju obvezu informiranja prema kupcu u smislu članka 13. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća 2016/679 o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o opozivu Direktive 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) (u daljnjem tekstu „GDPR uredba“) vezano za obradu osobnih podataka kupca u svrhu ispunjenja kupoprodajnog ugovora, za potrebe pregovaranja o kupoprodajnom ugovoru i radi ispunjenja javnopravnih obveza prodavatelja ispunjava prodavatelj posebnom ispravom.

10.    SLANJE KOMERCIJALNIH PORUKA I SPREMANJE KOLAČIĆA

10.1.    Kupac je suglasan, u skladu s odredbama § 7, stavak 2 Zakona br. 480/2004 Zbirke zakona, o određenim uslugama informacijskog društva i o izmjenama i dopunama određenih zakona (Zakon o određenim uslugama informacijskog društva), s izmjenama i dopunama, na slanje poslovne komunikacije od strane prodavatelja na elektroničku adresu ili na telefonski broj kupca. Prodavatelj ispunjava svoju obvezu informiranja prema kupcu sukladno članku 13. GDPR uredbe vezano uz obradu osobnih podataka kupca u svrhu slanja poslovne komunikacije putem posebnog dokumenta.

10.2.   Prodavatelj svoje zakonske obveze vezane uz eventualnu pohranu kolačića na uređaj kupca ispunjava posebnim dokumentom.

11.    DOSTAVA

11.1.    Kupcu se može dostavljati na e-mail adresu kupca. 

12.    ZAVRŠNE ODREDBE

12.1.    Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (inozemni) element, tada su stranke suglasne da je odnos uređen češkim pravom. Odabirom prava prema prethodnoj rečenici, kupac potrošač nije lišen zaštite koju pružaju odredbe pravnog poretka od kojih nije moguće ugovorno odstupiti, a koje u nedostatku izbora prava, inače bi se primjenjivala prema odredbama članka 6. stavak 1. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 593/2008 od 17. lipnja 2008. o pravu koje uređuje ugovorne obveze (Rim I. ).

12.2.    Ako je bilo koja odredba uvjeta i odredbi nevažeća ili neučinkovita, ili postane takva, nevažeća odredba bit će zamijenjena odredbom čije je značenje što je moguće bliže nevažećoj odredbi. Ništavost ili neučinkovitost jedne odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi.

12.3.    Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije mu dostupan.

12.4.    U prilogu uvjeta poslovanja nalazi se ogledni obrazac za odustanak od kupoprodajnog ugovora.

12.5.    Podaci za kontakt prodavatelja navedeni su u zaglavlju ovih uvjeta.

Fotografije zadovoljnih kupaca

Krasi li vašu kupaonicu ili neki drugi interijer DARAMIO ogledalo?
Bit ćemo jako sretni ako nam pokažete ogledalo. Pošaljite nam fotografije na e-mail: info@daramio.com.
Kada dijelite na društvenim mrežama, ne zaboravite objavi dodati #Daramio ili nas označiti na @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - fotografija ogledala od kupca
Daramio - fotografija ogledala od kupca
Daramio - fotografija ogledala od kupca
Daramio - fotografija ogledala od kupca
Daramio - fotografija ogledala od kupca
Daramio - fotografija ogledala od kupca
Daramio - fotografija ogledala od kupca
Daramio - fotografija ogledala od kupca